DB-157
Worlds 1998
Mens LP-2
Eurosport-UK, Qual=VG (rough edits)
1. Weiss
2. Zagorodniuk
3. Yagudin
4. Vlashenko
5. Eldredge
6. Plushenko
7. medal ceremony
Dance OD
Eurosport-UK, Qual=VG (rough edits)
8. Navka & Morozov - “Grease”
9. Denkova & Staviyski - “Wooly Bully”
10. Calegari & Camerlengo - “The One That I Want”
11. Chait & Sakhnovski - “Hey Boy, Hey Girl”
12. Semonivich & Federov
13. Mrazova & Simecek - “Great Balls of Fire”
14. Punsalan & Swallow - “Rip It Up”
15. Winkler & Lohse - “Stuff Like That”
16. Krylova & Ovsiannikov
17. Drobiazko & Vanagas
18. Lobachevah & Averbukh
19. ?? team
20. Bourne & Kraatz - “Greased Lightening”
21. Anissina & Peizerat - Snatch & Grab It”
22. Fusar-Poli & Margaglio
Dance FD
23. Semenovich & Fedorov - “Desperado / Malaguena”
24. Nowak & Kolosinski
25. Grushina & Goncharov
26. Mrazova & Simecek - “Toccata & Fugue in D Minor”