DB-172
1999 Worlds
KTS-Russia, Qual-VG
Dance OD
1. Navka & Kostomarov
2. Denkova & Staviyski
3. Chait & Sakhnovski
4. Winkler & Lohse
5. Grushina & Goncharov
6. Fusar-Poli & Margaglio
7. Nowak & Kolosinski - “Have You Ever Loved A Woman”
8. Krylova & Ovsiannikov
9. Anissina & Peizerat - “Masquerade Waltz”
10. Bourne & Kraatz - “Searcheran”
11. Drobiazko & Vanagas
12. Lobachevah & Averbukh
13. Lang & Tchernyshev

Exhibitions
14. Stojko
15. Lobachevah & Averbukh- “Tutti Fruiti”
16. Bourne & Kraatz - “Riverdance”
17. Weiss - “Doors Medley”
18. Anissina & Peizerat - “Time To Say Goodbye”
19. Plushenko - “Russian Folk Dance”
20. Krylova & Ovsiannikov - “Still Got The Blues”
21. Yagudin - “Circus”, “The Rose”