DB-175
1999 Worlds
Eurosport-UK, Qual-VG
Dance FD
1. Denkova & Staviyski - “Saraband” (partial)
2. Lang & Tchernyshev
3. Drobiazko & Vanagas
4. Nowak & Kolosinski
5. Grushina & Goncharov
6. Winkler & Lohse
7. Bourne & Kraatz
8. Fusar-Poli & Margaglio
9. Anissina & Peizerat
10. Krylova & Ovsiannikov
11. Lobachevah & Averbukh