DC-032
Worlds 2003
Eurosport-UK, Qual=VG+
Damce FD - part 3
1. Denkova & Staviyski
2. Navka & Kostamarov
3 Bourne & Kraatz (FD rebroadcast)
4. medal ceremony
Exhibitions
5. Weiss - “Rolling Stones Medley”
6. Grushina & Goncharov - “Adagio”
7. C. Li - “Samba”
8. Navka & Kostomarov - “Michael Jackson Medley”
9. Honda - “Wherever You Will Go”
10. Denkova & Staviyski - “Objection”
11. Goebel
12. Lobachevah & Averbukh - “Same Sun”
13. Plushenko - “Only You” (video problem in middle section)
14. Bourne & Kraatz
15. Kwan - “Fields of Gold”
16. Finale