DC-330
Worlds 2003
Washington, DC, 03/03, JSKySports, Qual=EX
Dance FD-1
1. Belbin & Agosto
2. Dubreiul & Lauzon
3. Delobel & Schoenfelder
4. Chait & Sakhnovski
5. Lang & Tchernyshev
6. Bourne & Kraatz
7. Grushina & Goncharov
8. Lobachevah & Averbukh
9. Denkova & Staviyski
10. Navka & Kostomarov
11. medal ceremony
Exhibitions
12. LI - “??” (Shakira)
13. Navka & Kostomarov - “Michael Jackson Medley”
14. Denkova & Staviyski - “Objection Tango”
15. Goebel - “Romeo & Juliet”
16. Lobachevah & Averbukh - “Same Sun”
17. Plushenko - “Only You”
18. Bourne & Kraatz