DD-50
NHK 2004
Nagoya Japan, 11/4-7/04, NTV Qual=EX
Dance OD
1. Tsuki & Miamoto
2. Yang & Gao
3. Denkova & Staviyski
4. Delobel & Schoenfelder
5. Gregory & Petukov
6. Gudina & Beletski
7. Navka & Kostomarov
8. Kulikova & Novikov
9. Golovina & Voiko
10. Watanabe & Kido

Mens SP
11. Weir
12. Sawyer
13. Nakaniwa
14. Goebel
15. Young
16. Shubin