DD-52
NHK 2004
Nagoya Japan, 11/4-7/04, NTV Qual=EX
Dance fD
1. Yang & Gao
2. Aknova & Shakolov (UZB)
3. Tsuki & Miamoto
4. Watanabe & Kido
5. Kulikova & Novikov
6. Golovina & Voiko
7. Gudina & Beletski
8. Denkova 7 Staviyski
9. Gregory & Petukov
10. Delobel & Schoenfelder
11. Navka & Kostomarov
Length 1:35