DD-60
2004 Cup of Russia
NTV, Qual=VG+
Mens SP
1.Plushenko
2. Weir
3. Van der Perren
4. Griasev
5. Reklys
6. Lysachek
7. Kovalevski
8. Davydov
9. Sawyer
10. Lezin
11. Zhang
Dance CD-1
12. Grushina & Goncharov
13. Kerr & Kerr
14. Gudina & Beletski
15. Navka & Kostomarov
16. Watanabe & Kido