DD-138
2005 NHK Trophy
Osaka, Japan, 12/1-4/05, NTV, Qual=VG+
Dance OD
1. Tszuki & Miyamoto
2. Zarestski & Zaretski
3. Zadorozniuk & Verbillo
4. Hoffman & Elek
5. Romanovskaya & Grachev
6. Khoklova & Novitski
7. Denkova & Staviyski
8. Dubreiul & Lauzon
9. Lefabre & Markov
10. Watanabe & Kido
11. Grebkina & Azrojan
Dance FD-1
1. Zadorozniuk & Verbillo
2. Zaretski & Zaretski
3. Tszuki & Miyamoto
4. Hoffman & Elek