DD-139
2005 NHK Trophy
Osaka, Japan, 12/1-4/05, NTV, Qual=VG+
Dance FD-2
5. Romanovskaya & Grachev
6. Watanabe & Kido
7. Lefabre & Markov
8. Grebkina & Azrojan
9. Dubreiul & Lauzon
10. Khoklova & Novitski
11. Denkova & Staviyski (no marks)
Mens SP-1
1. Serov
2. Dinev
3. Mabee
4. Lindemann
5. Ferreira
6. Ponsero
7. Lysachek
8. Honda