DD-143
2005 NHK Trophy
Osaka, Japan, 12/1-4/05, NTV, Qual=VG+
Exhibitions
1. Watanabe & Kido
2. Khoklova & Novitski
3. Mabee
4. Grebkina & Azrojan
5. Takahashi
6. Denkova & Staviyski
7. Lysachek
8. Dubreiul & Lauzon
9. Oda

2005 Cup of China
Beijing, China, 11/3-6/05, NTV, Qual=VG+
Exhibitions
1. Yu & Wang
2. Wu
3. Fraser & Lukanin
4. Ferreira
5. Wing & Lowe
6. Griasev
7. Chang
8. Chait & Sakhnovski
9. Lambiel
10. Navka & Kostomarov
11. Sandhu