DD-151
2006 Europeans
Lyon, Paris, 01/17-22/06, Eurosp-UK, Qual=-VG+
Dance FD-2
1. Chait & Sakhnovski
2. Navka & Kostomarov
3. Drobiazko & Vanagas
4. Delobel & Schoenfelder
5. Grushina & Goncharov
6. medal ceremony

Exhibitions
1. Drobiazko & Vanagas
2. Joubert
3. Grushina & Goncharov
4. Lambiel
5. Plushenko