DD-203
2006 Olympics
NHK, Qual=EX
Mens LP-3
1. medal ceremony

Dance CD - Westminster Waltz
1. Fraser & Lukanin
2. Dominina & Shabalin
3. Kauc & Zych
4. Watanabe & Kido
5. Grushina & Goncharov
6. Faiella & Scali
7. Navka & Kostomarov
8. Belbin & Agosto
9. Khokhlova & Novitski
10. Golovina & Voiko
11. Denkova & Staviyski
12. Wing & Lowe
13. Kerr & Kerr
14. Fusar-Poli & Margaglio
15. Dubreiul & Lauzon
16. Delobel & Scoenfelder
17. Chait & Sakhnovski
18. Hoffman & Elek
19. Pechalat & Bourzat